Iteracyjne a inaczej definiując, przyrostowe 📈 podejście do tworzenia oprogramowania,  pozwala na skuteczne zarządzanie projektami i zapewnienie wysokiej jakości produktów cyfrowych 👌. Proces ten opiera się na cyklicznym podejściu, gdzie każdy cykl rozwojowy składa się z iteracji mniejszych zadań, nazywanych „przyrostami” lub „sprintami”.

Każdy sprint obejmuje planowanie, tworzenie kodu, informacje zwrotne i produkcję, a celem jest ciągły postęp w rozwoju oprogramowania. Jednym z najważniejszych elementów procesu Agile jest współpraca w zespole i zadowolenie klienta. W ten sposób, programiści mogą dostosować się do potrzeb klienta i zapewnić, że ostateczny produkt będzie odpowiadał ich wymaganiom.

Metodyka agile kontrastuje z tradycyjnym podejściemWaterfall, który polega na realizacji projektu w kolejnych fazach, gdzie każda musi zostać zakończona, zanim następna faza będzie mogła się rozpocząć. Metodologia Agile została opracowana, aby rozwiązać wiele problemów związanych z tradycyjnym podejściem Waterfall, takich jak brak elastyczności i możliwości dostosowania się do zmian.

Jedną z największych zalet procesu Agile jest to, że testowanie odbywa się na końcu każdego sprintu, co pozwala na szybkie wykrycie wszelkich błędów lub problemów i ich naprawę. W procesie Waterfall natomiast, testowanie odbywa się dopiero po zakończeniu projektu, co może prowadzić do znacznych opóźnień w uruchomieniu produktu.

Metodyka agile daje programistom elastyczność i umożliwia dostosowanie się do nieoczekiwanych zmian, co przekłada się na szybsze rozwiązywanie problemów i unikanie kosztownych błędów w przyszłości. Dzięki temu, programiści mogą dostarczyć wysokiej jakości oprogramowanie na czas i w ramach budżetu.

Jak działa zwinne tworzenie oprogramowania?

Metoda tworzenia oprogramowania Agile rozpoczyna się od stworzenia wizji projektu, która jest wspólna dla wszystkich zaangażowanych interesariuszy. Wspólnie ci interesariusze wspólnie opracowują mapę drogową, która określa oczekiwane rezultaty w każdej iteracji (lub sprincie) podczas fazy wykonania procesu.

Podczas fazy wykonawczej projektu zwinnego małe, wielofunkcyjne zespoły pracują w krótkich sprintach, aby dostarczyć funkcjonalne przyrosty produktu. Te iteracje to okresy ograniczone czasowo (np. jeden tydzień, dwa tygodnie), podczas których programiści przetwarzają funkcjonalności produktu.

Rezultatem jest aplikacja, która ewoluuje w wyniku ciągłych informacji zwrotnych od klientów i współpracy z interesariuszami.

Ta metoda umożliwia programistom dzielenie złożonych projektów na mniejsze zadania w ramach każdej iteracji, umożliwiając zespołom lepsze zarządzanie ryzykiem poprzez szybkie i częste iteracje.

W rezultacie projekty rozwojowe wykorzystujące metodę Agile mogą zapewnić większą elastyczność w zakresie wymagań i oferować wczesną techniczną informację zwrotną w trakcie całego procesu.

Etapy Agile

W ramach metodyki Agile, proces deweloperski jest ciągłym cyklem, który składa się z serii powtarzających się sprintów, aż do osiągnięcia pełnej realizacji projektu i jego oficjalnego uruchomienia. Oś czasu rozwoju Agile składa się z różnych etapów, z których każdy jest kluczowy dla osiągnięcia końcowego celu.

Określanie zakresu i priorytetów projektów

Proces tworzenia oprogramowania Agile rozpoczyna się od określenia przez właścicieli produktu zakresu projektu, w tym zdefiniowania wymagań biznesowych. Ściśle współpracują z zespołami zarządzającymi projektami, aby określić zakres zaległości produktu. Ten etap może trwać od dwóch do czterech tygodni.

Wymagania dotyczące wstępnego diagramu sprintu

Po ustaleniu jasnego porozumienia między obiema stronami, programiści są odpowiedzialni za zbudowanie priorytetowego backlogu produktu, czyli listy funkcji, które będą rozwijane podczas każdego sprintu.

Zespół zarządzający projektem tworzy następnie rejestr sprintu, który określa zadania wymagane do ukończenia każdej funkcji. Ten etap nie powinien zająć więcej niż dwa tygodnie.

Konstrukcja — iteracja

W fazie budowy programiści pracują w iteracjach, aby rozwinąć funkcje oprogramowania. Pod koniec każdej iteracji programiści dostarczają zainteresowanym stronom działający produkt w celu uzyskania opinii.

Należy pamiętać, że czas trwania każdej iteracji zależy od kontekstu biznesowego. Średnio każda iteracja powinna zająć około dwóch tygodni; jednak wykonanie niektórych iteracji może zająć zaledwie tydzień lub nawet cztery tygodnie.

Wymagania

Po ustaleniu przez programistów priorytetów w rejestrze produktu, jest on przeglądany przez zespoły zarządzające projektem i interesariuszy w celu uzyskania opinii.

Przeglądy te odbywają się na początku każdego sprintu, umożliwiając zespołom zarządzającym projektami dokonanie niezbędnych korekt i ustalenie priorytetów wymagań dla nadchodzącego sprintu.

Rozwój

Po tym, jak zespoły zarządzające projektami i interesariusze przejrzą listę priorytetów produktów, programiści mogą ukończyć każde zadanie opisane w rejestrze. Po spełnieniu każdego wymagania można je przetestować. Dopiero wtedy zespół przejdzie do kolejnego sprintu.

Testowanie

Gdy zespoły zarządzające projektami będą zadowolone z funkcjonalności oprogramowania, rozpoczną testowanie jego funkcji, aby upewnić się, że spełnia ono ogólne wymagania biznesowe i techniczne produktu.

Testowanie ułatwia wykrywanie i rozwiązywanie problemów bez konieczności cofania dużej części już wykonanej pracy.

Dostawa

Gdy zespoły zarządzające projektami są zadowolone z korzyści osiągniętych w sprincie po etapach opracowywania i testowania, programiści mogą rozpocząć wszelkie niezbędne integracje między oprogramowaniem a innymi aplikacjami lub usługami, które są wymagane do jego płynnego działania.

Pod koniec każdego sprintu programiści dostarczają działający kod interesariuszom projektu do przeglądu.

Informacja zwrotna

Po przetestowaniu i sfinalizowaniu działającego produktu zespoły zarządzające projektem i interesariusze dokonują przeglądu korzyści osiągniętych w sprincie. Ta recenzja jest wykonywana na koniec każdego cyklu programowania Agile. Zwinne zespoły zarządzające projektami uzyskują informacje zwrotne podczas tych przeglądów, aby wprowadzić niezbędne zmiany i ustalić priorytety wymagań dla nadchodzących sprintów.

Iteracja do produkcji

Gdy zespoły zarządzające projektami i interesariusze będą zadowoleni z przyrostu produktu, oprogramowanie Agile może zostać wprowadzone do produkcji, aby zacząć przynosić wartość użytkownikom. Zwolnienie do produkcji odbywa się na końcu każdego cyklu programistycznego Agile.

Produkcja oprogramowania

Gdy oprogramowanie Agile zostanie wprowadzone do produkcji, zespoły zarządzające projektami i interesariusze mogą skupić się na zapewnieniu, że spełnia ono potrzeby użytkowników.

Zwinne zespoły wsparcia produktu będą również monitorować oprogramowanie, aby upewnić się, że działa ono zgodnie z przeznaczeniem. Monitorowanie trwa do momentu utworzenia nowego przyrostu produktu, który rozwiązuje wszelkie problemy wykryte podczas przeglądu sprintu i uwzględnia ogólne opinie użytkowników.

Proces rozwoju Agile jest cykliczny i stale ewoluuje, ponieważ zespoły zdobywają większą wiedzę na temat opracowywanego oprogramowania.

Zakończenie produkcji

Projekt tworzenia oprogramowania Agile jest uważany za zakończony, gdy zespoły zarządzające projektem i interesariusze są zadowoleni z oprogramowania.

Satysfakcja jest określana poprzez przeglądy przyrostów produktu, wprowadzenie oprogramowania do produkcji oraz wsparcie produktu przez cały okres jego użytkowania. Ogólna opinia użytkowników może być również wykorzystana do określenia poziomu zadowolenia wśród użytkowników produktu.

W pewnym momencie oprogramowanie stanie się przestarzałe i zostanie wycofane z produkcji. Wycofanie oprogramowania oznacza również, że zespoły zarządzające projektami nie są już odpowiedzialne za jego wsparcie.

Ogólny harmonogram projektu

Liczba sprintów potrzebnych do ukończenia danego projektu będzie zależała od długości sprintów i złożoności projektu. Zależy to również od tego, jak zaznajomiony jest Twój zespół z podejściem Agile.

Zespół, który czuje się komfortowo pracując z Agile, będzie bardziej zdolny do ukończenia sprintów trwających od jednego do dwóch tygodni, podczas gdy zespół, który właśnie zaadoptował Agile, może czuć się bardziej komfortowo z sprintami trwającymi od trzech do czterech tygodni.

Oczywiście im krótsze są sprinty, tym szybciej można wykryć i rozwiązać problemy w procesie programowania.

Jeśli chodzi o łączną liczbę sprintów w projekcie, mniejsze projekty mogą mieć zaledwie dwa do trzech, podczas gdy większe projekty mogą wymagać nawet 10 do 20 sprintów.

W przypadku większych projektów, które wymagają większej liczby sprintów, często będziesz gotowy do uruchomienia działającego produktu, zanim wszystkie sprinty zostaną zakończone — to jedna z głównych korzyści procesu Agile.

Jednak zdolność do tego zależy całkowicie od tego, jak skutecznie nadałeś priorytety rozwojowi wymagań swojego projektu.

Zespoły

Posiadanie większej liczby zespołów zarządzających projektami i interesariuszy prawdopodobnie wpłynie na ogólny harmonogram. Programowanie zwinne to wysiłek oparty na współpracy, więc posiadanie zespołów z różnych środowisk może pomóc w szybszym osiągnięciu celów w porównaniu z zaangażowaniem tylko jednego lub dwóch zespołów w proces.

Jednak posiadanie większej liczby zespołów zarządzających projektami i programistów pracujących nad jednym projektem tworzenia oprogramowania nie zawsze jest lepsze. Zespół powinien być wystarczająco duży, aby wykonać wszystkie zadania programistyczne, ale wystarczająco mały, aby programiści mogli łatwo się ze sobą komunikować.

Jeśli nad tym samym projektem pracuje zbyt wiele zespołów, rozwój może spowolnić z powodu problemów z komunikacją i brakiem współpracy w zespole.

Scrum kontra Kanban

Chociaż Metodyka agile może wydawać się bardzo zdefiniowany, w rzeczywistości istnieją dwa podzbiory procesu Agile: Scrum i Kanban.

Chociaż na pierwszy rzut oka mogą się one wydawać bardzo podobne, istnieją pewne kluczowe różnice, o których powinieneś wiedzieć, aby określić, która metodologia będzie najlepiej pasować do Twojego procesu programowania.

Co to jest Scrum?

W metodyce Scrum każdy uczestnik ma jasno określoną rolę. Każdy zespół ma zarówno właściciela produktu (który określa cele, zadania i członków zespołu), jak i mistrza Scrum (który określa ramy czasowe projektu). Każdemu członkowi zespołu przydzielane są określone zadania.

Co to jest Kanban?

W metodologii Kanban nie ma z góry zdefiniowanych ról. Chociaż na ogół istnieje kierownik projektu, role w zespole są bardziej elastyczne, co oznacza, że ​​każdy może przyczynić się do wykonania dowolnego zadania, gdy potrzebna jest pomoc. Brak zdefiniowanych ról ma sprzyjać współpracy.

Jaka jest różnica?

Istotna różnica między Scrumem a Kanbanem polega na tym, że w przypadku Scruma rezultaty są oparte na wcześniej ustalonych sprintach. Sprinty to ustalone okresy czasu, w których należy wykonać określoną ilość pracy. W związku z tym kładzie się bardzo duży nacisk na harmonogram.

Tablica Scrum odzwierciedla to. „Tablica” jest wizualną reprezentacją każdego sprintu. Na tablicy Scrum każda kolumna jest oznaczona tak, aby odzwierciedlała okres przepływu pracy, zaczynając od wcześniej ustalonego backlogu, a kończąc na definicji jego ukończenia.

Zadania dodane do pierwszej kolumny na początku sprintu powinny znaleźć się w ostatniej kolumnie na końcu sprintu przed upływem terminu. Każdy sprint ma ściśle określone terminy. Po zakończeniu sprintu plansza jest resetowana do następnego sprintu.

I odwrotnie, metoda Kanban nie jest tak bardzo zależna od planowania. Kanban koncentruje się bardziej na dostarczaniu produktów i procesów zgodnie z potrzebami. Terminy płatności są realizowane tylko wtedy, gdy jest to wymagane.

Tablica Kanban wygląda nieco podobnie do tablicy Scrum, ponieważ obie używają kolumn oznaczonych, aby pokazać stan przepływu pracy. Jednak tablica Kanban nie ma długości sprintu, pomimo zastosowania procesu iteracyjnego.

Przepływ pracy ma ewoluować naturalnie w miarę wykonywania zadań, co pozwala na dodawanie nowych zadań w razie potrzeby i wprowadzanie zmian w trakcie projektu.

Zasadniczo obie metody są iteracyjne. Jednak Kanban ma być bardziej elastyczny, podczas gdy Scrum zapewnia bardziej ustrukturyzowane podejście.

Kanban prawdopodobnie będzie bardziej odpowiedni dla projektów o szerokim zakresie priorytetów, które mogą zmieniać się w trakcie rozwoju. Scrum jest prawdopodobnie najlepszym wyborem, jeśli masz ustalony zestaw priorytetów, który nie zmieni się zbytnio w czasie.

Korzyści ze zwinnego procesu

Niektóre firmy mogą uważać, że najlepsza jest tradycyjna metodologia Waterfall, ponieważ trudno jest rozważać wypuszczenie niedokończonego produktu. Istnieje jednak kilka zalet procesu Agile w porównaniu z podejściem Waterfall.

Korzyści te obejmują:

  • Bardziej zorientowany na użytkownika: Możliwość wdrożenia oprogramowania przed jego ukończeniem pozwala Twojemu zespołowi lepiej reagować na opinie i prośby klientów, co ostatecznie skutkuje lepszym produktem.
  • Bardziej opłacalne: Możliwość zwiększenia produktywności i wykorzystania informacji zwrotnych w celu skupienia się na funkcjach, których użytkownicy faktycznie oczekują, sprawia, że ​​proces jest bardziej opłacalny.
  • Poprawiona wydajność: Testowanie problemów i rozwiązywanie problemów w każdym sprincie sprawia, że ​​proces programowania jest znacznie bardziej wydajny.
  • Szybsze uruchamianie: Wykorzystanie sprintów pozwala na szybsze uruchomienie oprogramowania.
  • Lepsza współpraca: Koncentracja na współpracy zapewnia bardziej wydajny przepływ pracy i pomaga wyeliminować nieporozumienia między zespołami i członkami zespołu.
  • Łatwiej zmienić priorytety pracy: Zastosowanie Agile znacznie ułatwia zmianę priorytetów pracy w oparciu o opinie klientów i interesariuszy.
  • Więcej odpowiedzialności: Sprinty ułatwiają monitorowanie procesu rozwoju i rozliczanie każdej osoby z jej zadań.
  • Ulepszone planowanie: Efektywne planowanie w całym procesie rozwoju staje się łatwiejsze, ponieważ każdy etap projektu jest bardziej przejrzysty.

Zrozumienie zwinnego tworzenia oprogramowania

Wdrożenie odpowiedniego procesu tworzenia oprogramowania jest kluczem do zapewnienia udanego produktu, który jest opłacalny, zorientowany na użytkownika i terminowy. Zwinne tworzenie oprogramowania pozwoli Ci to zrobić.

Dzięki Agile będziesz mógł współpracować z zespołem programistów, skupiać się na doświadczeniu użytkownika i cieszyć się szybszym wprowadzaniem produktu na rynek.